دوره آمادگی ارشد باکتری در 30 ساعت (ویژه ضریب 1)- کد زمستان