دوره صفرتاصد باکتری شناسی- ویژه آزمون ارشد (ضریب5)

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
$1200000تومان
شروع کنید
یا

محتوای دوره

جلسه اول: کلیات علم میکروبشناسی و ساختمان سلول
جلسه دوم: طبقه‌بندی- رشد، بقاء و مرگ میکروارگانیسم‌ها
جلسه سوم: اصول کلی تشخیص آزمایشگاهی
جلسه چهارم: متابولیسم و ژنتیک میکروبی
جلسه پنجم: بیماریزایی عفونت‌های میکروبی و میکروبیوتای طبیعی بدن انسان
جلسه ششم: شیمی‌درمانی ضد میکروبی
جلسه هفتم: باسیل‌های گرم مثبت اسپوردار
جلسه هشتم: باسیل‌های گرم مثبت فاقد اسپور و اکتینومایست‌ها
جلسه نهم: کوکسی‌های گرم مثبت کاتالاز مثبت
1 از 3