دوره آمادگی ارشد باکتری در 30 ساعت (ویژه ضریب 1)- کد پاییز

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
$1000 تومان
شروع کنید
یا

محتوای دوره

جلسه اول: کلیات و ساختمان سلول
جلسه دوم: رشد، بقاء و مرگ میکروارگانیسم‌ها- اصول کلی تشخیص آزمایشگاهی- متابولیسم میکروبی
جلسه سوم: ژنتیک میکروارگانیسم‌ها- شیمی‌درمانی ضد میکروبی
جلسه چهارم: کوکسی‌های گرم مثبت هوازی
جلسه پنجم: باسیل‌های گرم مثبت هوازی- باکتری‌های اسیدفاست
1 از 2